-->

Code thêm bài viết liên quan vào blogspot

 

Code thêm bài viết liên quan

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm bài viết liên quan cho blogspot, mà trong tiếng anh còn hay gọi là Related Post trong Tiếng Anh.

Thêm bài viết liên quan sẽ giúp tăng tỉ lệ giữ chân người đọc blog, và tăng thời gian trên blog và người đọc có thể tìm thấy các bài viết cùng chủ đề và nội dung hơn.

Hướng dẫn

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger

Bước 2: Chủ đề ➤ Chỉnh sửa HTML

Bước 3: Ấn Ctrl + F tìm dòng chữ<b:defaultmarkup type='Common'> 

Bước 4: Dán toàn bộ code bên dưới vào dưới nó.

<b:includable id='postTextRelated'>
    <div class='postRelated' id='postRelated'>
     <script>/*<![CDATA[*/ var relatedTitles = new Array(); var relatedTitlesNum = 0; var relatedUrls = new Array(); function related_results_labels(json) { for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; relatedTitles[relatedTitlesNum] = entry.title.$t; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') {relatedUrls[relatedTitlesNum] = entry.link[k].href; relatedTitlesNum++; break;}}}} function removeRelatedDuplicates() { var tmp = new Array(0); var tmp2 = new Array(0); for(var i = 0; i < relatedUrls.length; i++) { if(!contains(tmp, relatedUrls[i])) { tmp.length += 1; tmp[tmp.length - 1] = relatedUrls[i]; tmp2.length += 1; tmp2[tmp2.length - 1] = relatedTitles[i];}} relatedTitles = tmp2; relatedUrls = tmp;} function contains(a, e) { for(var j = 0; j < a.length; j++) if (a[j]==e) return true; return false;} function printRelatedLabels() { var r = Math.floor((relatedTitles.length - 1) * Math.random()); var i = 0; document.write('<ul>'); while (i < relatedTitles.length && i < 20) { document.write('<li><a href="' + relatedUrls[r] + '">' + relatedTitles[r] + '</a></li>'); if (r < relatedTitles.length - 1) { r++; } else { r = 0;} i++;} document.write('</ul>');} /*]]>*/</script>
     <b:if cond='data:post.labels'>
      <b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'>
       <b:if cond='data:i&lt;1'>
        <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=3&quot;' rel='preload'/>
       </b:if>
      </b:loop>
     </b:if>
     <b>Bài viết liên quan: </b>
     <script>removeRelatedDuplicates(); printRelatedLabels();</script>
    </div>
   </b:includable>

Phần mình đã tô màu đỏ là có thể thay đổi được, max-result = 3, số 3 là số dòng có thể thay đổi được.

Bước 5: Ấn Ctrl + F tìm<data:post.body/> và dán code vào dưới thẻ nhé.
<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview' data='post' name='postTextRelated'/><script>/*<![CDATA[*/ function insertAfter(tbh,tgt) {var prt = tgt.parentNode; if (prt.lastChild == tgt) {prt.appendChild(tbh);} else {prt.insertBefore(tbh,tgt.nextSibling);}} var tgt = document.getElementById("postBody"); var midAd3 = document.getElementById("postRelated"); var showAd3 = tgt.getElementsByTagName("p"); if (showAd3.length > 0) {insertAfter(midAd3,showAd3[5]);}; /*]]>*/</script>

(midAd3,showAd3[5] đã được đánh dấu số 5 có nghĩa là bài liên quan sẽ xuất hiện sau đoạn thứ 5 các bạn có thể tự điều chỉnh lại. Nếu các bạn để 50 hoặc cao hơn thì nó sẽ cố định ở cuối bài viết.

Lời Kết
Như vậy mình đã tổng hợp cho các bạn cách thêm bài viết liên quan vào blogspot, mà mình đã tham khảo từ Quang Linh Pro nếu các bạn có khiếu nại hay bản quyền thì comment xuống dưới. Chúc các bạn ngày làn việc hiệu quả.
Bài viết liên quan:

Đánh giá của Bạn về bài viết này?